مقالات

ابعاد و اندازه اتاق نمکی

مکان هاواندازه اتاق
اتاق های نمکی میتوانند درابعاد کوچک ودرفضای یک اتاق۳*۴ویایک فضای بسیاربزرگ ایجاد شود.دستگاهای هواساز نمکی مورداستفاده دراین فضاهابسته به اندازه اتاق متفاوت است وابعاد اتاق در حقیقت تعیین کننده و نوع و میزان قدرت هواساز نمکی مورد استفاده است.اتاق های نمک می توانند در هتلها، مجموعه های ورزشی، تفریحی ، ادارات ، شرکتها ، سازمانها ،رستورانها ، مهدک کودکها ، موسسات آرایشی و زیبایی ، آپارتمانها و مجموعه های مسکونی و...ساخته شوند.

66769 447411422033270 1533231866 n


دانشمندان درتحقیقات فراوان خودبه این نتیجه رسیده اند که روش هاومکانیسم بهبود بخشیدن به بیماریهای تنفسی وسایربیماریها ناشی ازوجودعفونت که درافرادجوان تروکودکان است بسیارمثمرثمرترازافراددرسنین بالاتراست.ازانجاکه درنمک درمانی دراتاق های نمکی ازهیچ دارویا ماده شیمیایی استفاده نمی شوداین روش برای کودکان وحتی نوزادان هم بی خطراست.
نتایج آزمایشات وتجربیات هم بنحوی نشان دهنده این است که سرعت بهبودکودکانی که ازبیماریهایی تنفسی نظیر آسم،آلرژی،تنگی نفس،برونشیت ،تب یونجه،سرماخوردگی،عفونتهای سروسینه رنج می برندونمک درمانی وااستفاده از اتاقهای نمکی روتجربه می کنند بسیارسریع ترازافرادبزرگ سال است

527081 447411568699922 1516032742 n 2