موضوعات سایت

Translate

لینک ها

شبکه های اجتماعی

اشتراک در این صفحه

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

تصویر تصادفی

66769_447411422033270_1533231866_n.jpg
This slideshow uses the JQuery script from Pixedelic
This is a Video slide
This is a bridge

صفحه اصلی

سونای نمکی

پخش ذرات نمک خشک شده درهوا(میکروکلایمت microclimate)وشبیه سازی آن به هوای طبیعی غارهای نمک برعهده دستگاه هالوژنراتور یادستگاه هواسازنمکی می باشد. ذرات نمک خشک شده پخش شده درهواکه توسط هالوژنراتورتولیدمیشود،دارای بیش از80درصد ذرات قابل تنفس می باشد.این ذرات به عنوان مسواک نایچه هابرای تنفس هوا وپاک کننده وضدالتهاب سیستم تنفسی به کارمی روند.تاثیرپاک کنندگی وضدالتهاب تنفس میکروکلایمت های پخش شده درهوا،کاهش یاناپدیدشدن علایم بیماری های ریه درسیستم ریوی رانتیجه می دهد.نتایج شش ماه قبل وبعدازهالوتراپی برروی بیماران یک ونیم الی دوبرابرکاهش پیشرفت بیماری رانشان می دهد. هالوتراپی برروی سرما خوردگی نیزتاثیرگذاشته وعلایم سرماخوردگی راکاهش می دهد.همچنین گرده های پخش شده درهوارا ازمجاری تنفسی رفع می کند.هوای نمک آلوده ایمنی راافزایش داده وباعث کاهش واکنش آلرژی زا به گرده هامی شود.میکروکلایمت هافعالیت کانال های سلول های یونی پوست راافزایش داده ،قابلیت محافظتی پوست رافعال کرده وموجب پاکسازی وجوانسازی

پوست می گردد.

براساس تحقیق صورت گرفته دربیمارستان

UPU_SMURD department of the Floreasca Emergency Hospital برروی 393 مریض که آسم

وبیماری تنفسی داشتند دربخارست انجام شد، نتایج زیر به دست آمد.

ازبین 393 مریض، 204نفر درمان استاندارد(اکسیژن تراپی) به همراه Salt Therapy دریافت کردند

و189 نفربقیه تنها اکسیژن تراپی بدون نمک درمانی دریافت کردند. 204 نفری که همزمان دریافت

کننده هردو درمان بودند، به مراتب شرایط سخت تری داشتند به این دلیل که هم سنشان بالاتر بود

وهم سطح فشار CO2 بالاتر وسطح اکسیژن پایین تربود. بااین وجود درپایان یک ساعت دریافت

Salt Therapy تمام پارامترها بهتر ازگروه دیگر بود.هالوتراپیبرای پیشگیری وبازسازی بیماری های

ریوی به کار میرود.

PaO2     Improvement                                                                                                

PaCO2       Decrease                                                                                                    

SaO2 & Respiratory Frequency     Improved                                                                

جمع بندی نتایج تحقیقات بعمل آمده بشرح زیر است: 

Skin Pathology   35%                                                           *

Common Cold     65%*

Allergic Rhinitis Hay Fever     65%*

Inflamm.ENT Pathology       75%*

Chronic Bronchitis_COPD     95%*

Asthma       95% *

*آسیب شناسی پوست                 35%

*سرماخوردگی                             65%

*زکام،ورم غشا مخاطی بینی         65%

*فارنژیت،لارنژیت،سینوزیت             75%

*برونشیت مزمن                         95%

*آسم                                       95%

 

        

شرکت نمک میشو آذربایجان با کاری مجرب آماده همکاری با افراد حقیقی و حقـوق و شـرکتهـا در جهـت راه اندازی اتـاق نمکـی و سـالن و سـونای نمکی می باشـد .

Read more