صفحه اصلی

ابعاد و اندازه اتاق نمکی


دانشمندان درتحقیقات فراوان خودبه این نتیجه رسیده اند که روش هاومکانیسم بهبود بخشیدن به بیماریهای تنفسی وسایربیماریها ناشی ازوجودعفونت که درافرادجوان تروکودکان است بسیارمثمرثمرترازافراددرسنین بالاتراست.ازانجاکه درنمک درمانی دراتاق های نمکی ازهیچ دارویا ماده شیمیایی استفاده نمی شوداین روش برای کودکان وحتی نوزادان هم بی خطراست.
نتایج آزمایشات وتجربیات هم بنحوی نشان دهنده این است که سرعت بهبودکودکانی که ازبیماریهایی تنفسی نظیر آسم،آلرژی،تنگی نفس،برونشیت ،تب یونجه،سرماخوردگی،عفونتهای سروسینه رنج می برندونمک درمانی وااستفاده از اتاقهای نمکی روتجربه می کنند بسیارسریع ترازافرادبزرگ سال است

527081 447411568699922 1516032742 n 2